top of page

PRAVIDLA

V roce 2024 budou mít občané Strančic a přidružených obcí už potřetí možnost sami rozhodnout, kam se do veřejného prostoru bude investovat. Za tímto účelem je připraven projekt participativního rozpočtu s názvem Stavíme společně. V rozpočtu obce bude připravena pro tento účel celková částka 800.000 korun vč. DPH, která bude rozdělena projektům s největší  podporou občanů (podle pravidel viz níže).  Realizaci  projektů zajistí obec Strančice. Projekty  lze přihlásit ve dvou kategoriích 

Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou mezi 100 tis. a 400 tis. Kč, přičemž celková částka pro velké projekty je 600 tis. Kč včetně DPH.

Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou mezi min. 20 tis. a 100 tis. Kč (včetně). Celková částka pro malé projekty je 200 tis. Kč včetně DPH.

 

 

1)  Téma

Téma PaR-2024 „Zlepšení funkce veřejného prostoru a života v obci “. 

2)  Způsob hlasování:  
 • Pro projekty bude možno hlasovat doručením hlasovacího lístku na Obecní úřad v úředních hodinách nebo poštou na adresu Obecní úřad, Revoluční 383, 25163 Strančice. 

 • Hlasovat může občan s trvalým pobytem ve Strančicích, který završil 16. rok věku.

 • Každý občan může hlasovat několika (minimálně dvěma) kladnými a jedním záporným hlasem. (tzv. Janečkova metoda).  Počet kladných bodů bude po uzavření přijímání návrhů stanoven podle počtu podaných návrhů.

 • Jednomu Projektu může přidělit maximálně 2 kladné hlasy

3)  Podmínky zařazení projektu k posouzení realizovatelnosti:  
 • Název projektu a stručný popis záměru 

 • Kontaktní osoba projektu. (Jméno, e-mail, telefon). 

 • uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu (nejlépe souřadnice GPS a číslo pozemku) + mapa místa realizace (situační nákres) 

 • Projekt musí být realizován na majetku a území obce. 

 • Fotodokumentace stávajícího stavu. 

 • Ilustrace budoucího stavu

 • Popis přínosu pro veřejný prostor obce. 

 • Předpokládaná finanční náročnost projektu. (Odhad investičních a provozních nákladů  ročně). 

 • Datum zpracování návrhu

 • Podpisy deseti podporovatelů Projektu s trvalým bydlištěm ve Strančicích a přidružených obcí starších 16 let

 • Účast na  případné veřejné prezentaci projektů

4)  Podpora PaR ze strany Obce
 • Zveřejnění projektů na webu www.stavime-spolecne.com

 • Konzultace úředníky obce, resp. koordinátorem PaR

 • Zajištění prostor pro veřejnou prezentaci projektů 

 • Zajištění posouzení návrhů z hlediska realizovatelnosti.

 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele. 

 • Zajištění fakturačních povinností ve vztahu k dodavatelům PaR. 

5 ) Podmínky zařazení projektu do soutěže“.
 • Vyjádření o realizovatelnosti od Obce Strančice

 • Projekt musí být realizován na majetku a území obce. 

 • Projekt musí být realizovatelný v horizontu 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební rozhodnutí, tak během 18 měsíců od výběru v závěrečném hlasování.

 • Do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní)  projektu, bez ohledu na případné příjmy.

 • Předpokládané roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 30% nákladů na realizaci.

 • Veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu obce

 • Projekt nesměřuje do bytového fondu obce. 

 • Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního,  nekomerčního, náboženského či politického charakteru. 

 • Cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací,  výher či darů).

 • Projekty nemohou hradit náklady spolků nebo organizace společenských akcí.

 • Realizaci projektu nebrání strategické zájmy a aktivity obce.

 
6) Rámcový harmonogram:  
 • PROSINEC - Schválení projektu (vyčlenění finanční částky) v rámci rozpočtu obce

 • LEDEN - ÚNOR - Ze strany obce propagace PaR na webu obce, ve Strančickém zpravodaji a na FB

 • BŘEZEN - Podávání návrhů (poštou, osobně, elektronicky na obec@strancice.cz s označením "Stavíme společně - návrh)

 • polovina DUBNA - Vyvěšení/zveřejnění podaných projektů na webu  www.stavime-spolecne.com

 • BŘEZEN - KVĚTEN Evaluace/kontrola proveditelnosti podaných projektů

 • přelom KVĚTEN/ČERVEN Kampaně navrhovatelů

 • začátek ČERVNA - Zveřejnění realizovatelných projektů v příloze červnového Strančického Zpravodaje na webu www.strancice.cz 

 • druhá polovina ČERVNA - hlasování

 • ČERVENEC Zveřejnění výsledků, začátek realizace vítězných projektů

7) Výběr vítězného návrhu:  
 • Vítězným návrhem/projektem určeným k realizaci, se stává ten, který během hlasování získá  nejvyšší počet hlasů. 

 • Vítězných projektů může být více, ale nesmí se přečerpat celkový finanční rámec PaR-2022. To znamená například, že v případě že součet finanční náročnosti prvního a druhého nejúspěšnějšího projektu překročí celkový finanční rámec PaR, pak bude k realizaci vybrán projekt první a projekt následující po druhém, který finanční rámec doplní. Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, měl by být realizován projekt s nejvyšším rozpočtem

 • Musí splnit všechny podmínky, viz bod. 3) a 5)

 
8) Zpracování osobních údajů  
 • Při hlasování bude potřeba vyplnit souhlas se zpracováním osobních  údajů, který je součástí hlasovacího lístku.

 • Pro unikátnost hlasování je potřeba zpracovat údaje: jméno, příjmení, adresa a  datum narození. 

bottom of page